Politika privatnosti

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Nitema DOO Beograd, a koja ima svojstvo Rukovaoca u smislu člana 4. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik“, br. 87/2018, u daljem tekstu: ZZPL), prikuplja i obrađuje pojedine podatke o ličnosti korisnika svojih usluga, radi ostvarivanja prava i ispunjenja obaveza po osnovu kupovine u BisKidsSrbija Online Shop, te ovim putem obaveštava lica čiji se podaci obrađuju o svim bitnim aspektima obrade njihovih podataka o ličnosti u skladu sa važećom regulativom.

1. Kategorije ličnih podataka koji se obrađuju

Registracijom na BisKidsSrbija Online Shop ili pristupanjem putem BisKidsSrbija Online Shop mobilne aplikacije dajete saglasnost da Nitema DOO i njegovi poslovni partneri prikupljaju, obrađuju i međusobno prosleđuju i razmenjuju sledeće podatke o ličnosti:

Ime i prezime;
Adresa prebivališta/boravišta;
Broj telefona;
Adresa elektronske pošte (e-mail);
Podatke o porudžbinama (kupovnim navikama).
2. Pravni osnov obrade

Pravni osnov obrade je preduzimanje mera na zahtev Lica/kupca na koje se podaci odnose, pre korišćenja usluga i proizvoda BisKidsSrbija Online Shop, kao i izvršavanje zakonskih obaveza Nitema DOO.

3. Svrha i radnje obrade

Lični podaci se prikupljaju i obrađuju u cilju registracije kupca u BisKidsSrbija Online Shop.

Osim u pomenute, lični podaci registrovanog kupca se koriste i u svrhu upoznavanja Nitema DOO sa kupovnim navikama kupca u informativne svrhe, kao i u svrhe prometa usluga i robe Nitema DOO i partnera za sve vreme trajanja kupčeve registracije, kao i za ostale prometne potrebe pružalaca usluga.

Rukovalac, u odnosu na gore definisane lične podatke, vrši sledeće radnje obrade:

Prikupljanje;
Pohranjivanje;
Upotreba;
Brisanje;
Druge radnje obrade neophodne za ispunjenje gore definisane svrhe.
4. Lica čiji se podaci obrađuju

Bez prikupljanja ličnih podataka kupca nije moguće korišćenje usluga i proizvoda BisKidsSrbija Online Shop.

Lice/Kupac čiji se podaci obrađuju ima pravo da od BisKidsSrbija Online Shop zatraži pristup podacima o ličnosti i ispravku ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničavanje obrade.

Lice/Kupac čiji se podaci obrađuju, u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obradu ličnih podataka, može se obratiti licu za zaštitu podataka o ličnosti pozivom besplatnog call centra na broj 0800-123-456.

Lice/Kupac može na sopstveni zahtev zatražiti brisanje svojih ličnih podataka iz baze BisKidsSrbija Internet prodavnice telefonskim putem ili putem e-maila.

Lice zaduženo za zaštitu podataka će na svaki upit lica čiji se podaci obrađuju odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a u zavisnosti od samog upita, ali ne kasnije od 15 radnih dana od dana urednog prijema upita.

5. Korisnici/primaoci podataka o ličnosti

Rukovalac lične podatke može staviti na uvid i/ili dostaviti nadležnim državnim organima i regulatornim telima:

Nadležni sudovi i Tužilaštva;
Poreska uprava;
Drugi nadležni organi.
6. Saglasnost za obradu podataka o ličnosti

Rukovalac lične podatke može staviti na uvid i/ili dostaviti i drugim pravnim licima radi izvršenja svojih ugovornih i zakonskih obaveza.

Registracijom na BisKidsSrbija Online Shop kupac daje saglasnost i prihvata obradu podataka o ličnosti na način propisan ovim Obaveštenjem.

7. Mere zaštite ličnih podataka

Rukovalac u okviru svoje poslovne organizacije sprovodi sve neophodne aspekte zaštite podataka (organizacione, tehničke i personalne), uključujući tu:

Tehničke mere zaštite;
Kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni lični podaci;
Kontrolu pristupa podacima;
Kontrolu unosa podataka;
Kontrolu dostupnosti podataka;
Ostale mere informacione bezbednosti;
Sve ostale mere koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.
8. Rok u kom se obrađuju lični podaci

Lični podaci se obrađuju na period registracije u BisKidsSrbija Online Shop ili do dana opoziva saglasnosti. Kupac u svakom trenutku može u celosti povući izjavu o saglasnosti. Povlačenjem izjave o saglasnosti u celosti će prestati obrada kupčevih podataka kao i njegova registracija u BisKidsSrbija Online Shop.

Scroll to Top